Zwroty i reklamacje

   OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

 1. DEFINICJE
 1. a) Sprzedawca – IBF POLSKA
 2. b) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie lub kupująca Wyroby u Sprzedawcy
 3. c) Strony – Sprzedawca i Kupujący
 4. d) Wyroby – wyroby własne i handlowe (odsprzedawane) – oferowane przez Sprzedawcę
 5. e) Produkty – wyroby produkowane przez Sprzedawcę.
 6. f) Cennik – aktualny standardowy cennik dla Wyrobów i transportu sporządzony przez Sprzedawcę,
 7. g) OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedawcy

 

 1. ZASADY OGÓLNE
 1. OWS stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 i nast. KC i są stosowane przez Sprzedawcę. Stanowią one integralną część umów oraz zamówień i obowiązują obie Strony umowy, jeżeli Strony nie uzgodnią wyraźnie odmiennych postanowień. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej na piśmie.
 2. OWS są podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczanie w folderach reklamowych oraz na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. W przypadku umowy zawieranej z konsumentem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego. OWS stosuje się do umowy sprzedaży zawartej z Konsumentem, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

 

 1. ZASADY ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW SPRZEDAŻY ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ KUPUJĄCEGO
 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez złożenie zamówienia przez Kupującego i przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę. Zawarcie umowy handlowej następuje po podpisaniu jej przez Strony.
 2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia umów, jak również wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, itp. dokonywane przez Strony w związku z realizacją umowy powinny być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej.
 3. Cena Wyrobów jest ustalana na podstawie cennika Sprzedawcy z dnia wystawienia faktury lub odrębnej oferty Sprzedawcy złożonej Kupującemu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych ze sprzedawanymi Wyrobami.
 4. Cena Wyrobów obejmuje ich załadunek w magazynie Sprzedawcy na środki transportu. Środki transportu przeznaczone do przewożenia Wyrobów powinny być przystosowane do załadunku ich za pomocą wózka widłowego.

4.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo sprzedaży swoich Wyrobów wyłącznie w formie pełnopaletowej. 

 1. Miejscem spełnienia świadczenia jest magazyn Sprzedawcy chyba, że Sprzedawca jest obowiązany przesłać konsumentowi Wyroby do oznaczonego miejsca.
 2. W chwili odbioru Wyrobów przez Kupującego wyroby muszą być sprawdzone pod względem jakościowym i ilościowym. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia wszelkich widocznych usterek Wyrobów lub ich opakowania. Częściowy odbiór towaru musi być odnotowany na dokumencie wydania.
 3. Wyroby odebrane przez Kupującego uważa się za wolne od wad jawnych. Odbiór Wyrobów potwierdzony podpisem osoby uprawnionej przez Kupującego na dokumencie wydania Sprzedawcy oznacza utratę praw Kupującego do jakichkolwiek roszczeń w przyszłości związanych z brakami ilościowymi lub wadami jawnymi wydanych Wyrobów. 8. W momencie wydania Wyrobów w magazynie Sprzedawcy Kupującemu lub jego przewoźnikowi wszelkie ciężary związane z Wyrobami, wszelkie ryzyko oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Wyrobów przechodzi na Kupującego.
 4. Kupujący, który dokonuje odbioru Wyrobów własnym transportem lub poprzez przewoźnika, odpowiada za właściwe zabezpieczenie ładunku poprzez stosowanie ograniczników przesuwu palet oraz pasów zaciskowych. Ewentualne straty powstałe w wyniku niewłaściwego transportu nie obciążają Sprzedawcy.

9.1 Na życzenie Kupującego Sprzedawca dostarczy Wyroby własnym transportem lub poprzez przewoźnika do oznaczonego miejsca. W takim wypadku, przed dokonaniem sprzedaży, w celu obliczenia kosztów transportu, Kupujący zobowiązany jest podać miejsce przeznaczenia Wyrobów.

 1. W sytuacji, gdy Wyroby są dostarczane przez Sprzedawcę do miejsca wskazanego przez Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do odbioru jakościowego i ilościowego Wyrobów po zakończonym transporcie i ewentualnym rozładunku realizowanym przez Sprzedawcę. 11. Faktura VAT zostaje wystawiona przez Sprzedawcę Kupującemu z określeniem terminu i sposobu płatności należności za Wyroby. Za datę płatności Strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto lub do kasy Sprzedawcy.
 2. W przypadku opóźnienia płatności, Sprzedawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej, a w przypadku zakupu przez przedsiębiorcę – odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 3. Po upływie terminu płatności lub przekroczeniu przyznanego Kupującemu limitu kupieckiego Sprzedawca ma prawo wstrzymać wydawanie Wyrobów Kupującemu, a wszelkie płatności Kupującego wobec Sprzedawcę stają się natychmiast wymagalne bez względu na umówiony uprzednio termin zapłaty. Wstrzymanie dostaw lub skorzystanie przez Sprzedawcę z innych uprawnień przewidzianych w niniejszych OWS na wypadek popadnięcia przez Kupującego w opóźnienie pozbawiają Kupującego możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności roszczeń odszkodowawczych za szkody wynikłe dla Kupującego wskutek wstrzymania dostaw, postawienia w stan wymagalności wszelkich wierzytelności Sprzedawcę wobec Kupującego lub skorzystania przez Sprzedawcę z innych uprawnień, o których mowa powyżej.
 4. Do czasu pełnej zapłaty za Wyroby i opakowania tj. zwrotne palety transportowe pozostają one własnością Sprzedawcy. W przypadku opóźnienia w płatnościach Sprzedawca może skierować pisemne żądanie zwrotu pobranych a nie zapłaconych Wyrobów i opakowań. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone Wyroby i opakowania w miejsce wskazane przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od chwili skierowania żądania.
 5. Pracownik biura sprzedaży Sprzedawcy może żądać przedpłaty za zamawiane Wyroby i Produkty, jeżeli znana mu jest sytuacja finansowa Kupującego, która może wskazywać, iż nie dokona on zapłaty za dostarczone Wyroby lub zapłata będzie dokonana z opóźnieniem, w szczególności gdy: - Kupujący wcześniej nie dotrzymywał terminów płatności, - Istnieją podstawy do wytoczenia przez Sprzedawcę powództwa przeciwko Kupującemu albo Sprzedawca wszczął przeciwko Kupującemu postępowanie na drodze sądowej, w szczególności w związku z niewywiązywaniem się przez Kupującego z obowiązków umownych wobec firmy Sprzedawcy. - Kupujący został postawiony w stan upadłości bądź jest wobec niego prowadzone postępowanie naprawcze.
 6. Kupujący, który nie dokonuje odbioru Wyrobów osobiście własnym transportem, zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy przed odbiorem podpisane upoważnienie do odbioru zawierające następujące dane: - imię i nazwisko kierowcy, - serię i numer dokumentu tożsamości - numer rejestracyjny pojazdu, - numer i datę zamówienia. Kierowca powinien być uprzedzony o obowiązku wylegitymowania się dowodem tożsamości na żądanie Sprzedawcy.
 7. Upoważnienie powinno być podpisane przez Kupującego lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego. Sprzedawca ma prawo odmówić wydania Wyrobów osobie nie posiadającej wymaganego upoważnienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego lub osoby trzecie z tego tytułu. Kupujący jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za koszty poniesione w związku z brakiem upoważnienia w szczególności koszty składowania Wyrobów.
 8. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Wyroby do miejsca wskazanego przez Kupującego, obowiązkiem Kupującego jest zapewnienie, aby we wskazanym miejscu znajdowała się osoba posiadająca upoważnienie do odbioru Wyrobów.
 9. W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez Kupującego brak jest osoby posiadającej wymagane upoważnienie, Sprzedawca ma prawo wydać Wyroby osobie, która zobowiąże się do ich przyjęcia w imieniu Kupującego na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Ryzyko związane z wydaniem Wyrobów obciąża w tej sytuacji Kupującego. 20. W przypadku stwierdzenia wad w Wyrobach nie można wykorzystać Wyrobów w pracach brukarskich oraz montażowych i należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę.
 10. W przypadku ujawnienia po rozładunku widocznych wad Wyrobów i zabudowaniu ich przez Kupującego Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z demontażem i ponownym zabudowaniem Wyrobów.

 

 1. OPŁATY DODATKOWE

1.Wszystkie produkty produkowane przez IBF Polska dostarczane są na paletach zwrotnych kaucjonowanych. Kaucja za palety wynosi 35,00PLN/szt. i jest naliczana do każdej faktury. 2. Wszystkie towary produkowane przez IBF Polska dostarczane są w pełnych paletach. Istnieje możliwość rozpakowania palet na mniejsze jednostki. Dodatkowy koszt takiej operacji to +20% ustalonej ceny towaru.

 1. W przypadku zwrotu zakupionych towarów bez uzasadnienia IBF Polska naliczy dodatkową opłatę w wysokości 20% wartości zwróconych towarów. Zwrotowi podlegają tylko towary nieuszkodzone w oryginalnie zapakowanych paletach.

 

 1. SIŁA WYŻSZA
 1. W przypadku zaistnienia okoliczności będących przejawem siły wyższej, Sprzedawca jest zwolniony ze zobowiązań wynikających z umowy i niniejszych warunków ogólnych w czasie trwania takich okoliczności oraz nie ponosi z tego tytułu ujemnych konsekwencji prawnych.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego o wystąpieniu okoliczności określonych w pkt.1.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTÓW. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec jest ograniczona do rzeczywistej straty.
 2. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady Produktów, jeśli Kupujący w chwili zakupu lub wydania wiedział o wadzie.
 3. W przypadku stwierdzenia wad Produktów Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z ich zabudową, niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy, zabezpieczenia Produktów przed zniszczeniem i złożenia pisemnej reklamacji.
 4. Jeśli Kupujący wbudował Produkty z wcześniej stwierdzonymi wadami, Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z rozbiórką i ponownym wbudowaniem Produktów.
 5. W przypadku stwierdzenia wady Produktów Kupujący powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni złożyć reklamację na piśmie w miejscu dokonania zakupu lub bezpośrednio do głównej siedziby Sprzedawcy.

6.Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego:

 1. a) wniosku reklamacyjnego na piśmie,
 2. b) faktury zakupu wyrobów
 3. c) etykiet lub instrukcji dołączonych do Produktów zawierających datę produkcji i pakowania, dotyczących wszystkich Wyrobów objętych zgłoszeniem reklamacyjnym.
 4. Przedstawiciel Sprzedawcy dokona oględzin reklamowanych Produktów, z których zostanie sporządzony protokół reklamacyjny. W przypadku uznania reklamacji zgłoszonej przez Kupującego warunki jej usunięcia będą określone za obustronnym porozumieniem.
 5. Jeżeli Sprzedawca uzna reklamację i dokona wymiany Produktów, to Produkty wadliwe po wymianie stają się jego własnością. W przypadku, gdy wymiana lub naprawa Produktów zakupionych przez Kupującego jest niemożliwa lub wiąże się ze znacznymi kosztami, a wada Produktów jest nieistotna, Sprzedawca może obniżyć cenę Produktów.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia Produktów powstałe w wyniku:
 7. a) niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych Produktów,
 8. b) niewłaściwego doboru Produktów do rodzaju i wielkości obciążeń,
 9. c) niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych Produktów,
 10. d) niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych Produktów,
 11. e) klęsk żywiołowych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.

 

 1. WSKAZÓWKI ODNOŚNIE OCENY PRODUKTÓW BETONOWYCH 
 1. Na powierzchni Produktów betonowych dopuszczalne jest występowanie odchyleń w jednolitości faktury warstwy wierzchniej. Odchylenia te są spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców, samym procesem produkcyjnym, a także przez zmianę warunków twardnienia. Odchylenia te nie są uważane za istotne pod warunkiem, że parametry techniczne Produktów spełniają wymagania odpowiednich norm. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
 2. W niektórych Produktach mogą wystąpić różnice kolorystyczne. Różnice te wynikać mogą na skutek różnych warunków dojrzewania (temperatura, wilgotność powietrza) spowodowanych porą dnia, zmianami pogody oraz zmiennym wskaźnikiem wodno-cementowym mieszanki (mimo zastosowania zaawansowanych technicznie metod kontroli wilgotności betonu), zmienną ilością zaczynu cementowego na powierzchni wyrobów, zmianami barwy cementu, a także uziarnienia i koloru kruszywa. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na zmianę kolorystyki Produktów jest wiek betonu. Różnice kolorystyczne mogą ujawnić się przy zastosowaniu do zabudowy wyrobów pochodzących z różnych partii produkcyjnych. Powstają one za sprawą niewielkich różnic w charakterystykach poszczególnych maszyn, pory produkcji danych partii oraz na skutek występujących minimalnych różnic w materiałach wyjściowych. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
 3. Na wytwarzanych Produktach mogą występować naloty – wykwity. Powstawanie wykwitów jest zjawiskiem naturalnym, losowym i całkowicie niezależnym od producenta. Są one jednakże zjawiskiem przejściowym i w zależności od ich rodzaju i nasilenia oraz intensywności użytkowania wyrobów zanikają w okresie do kilku lat. Na czas zanikania wykwitów mają również wpływ warunki atmosferyczne podczas użytkowania oraz sposób użytkowania powierzchni. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
 4. W szczególnych wypadkach na powierzchni Produktów mogą być obecne włoskowate mikrospękania. Są one najczęściej niezauważalne na suchych Produktach, a uwidaczniają się na powierzchni w trakcie jej wysychania. Zjawisko to następuje w wyniku skurczu, który ma miejsce podczas procesu wiązania betonu. Prowadzone na szeroką skalę badania dowodzą, iż występujące mikrospękania skurczowe nie wpływają na obniżenie własności użytkowych, jak również nie są powodem zaniżenia parametrów technicznych Produktów. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
 5. Na krawędziach Produktów (dotyczy to zwłaszcza wyrobów bezfazowych lub z mikrowfazą) mogą występować tzw. nadlewki, które powstają w wyniku stopniowego zużywania się formy. Nadlewki te znikają w czasie układania oraz eksploatacji nawierzchni. Występowanie nadlewek nie obniża wartości użytkowych Produktów i nie stanowi podstawy do reklamacji.

 

 1. GWARANCJA JAKOŚCI RZECZY SPRZEDANEJ
 1. IBF Polska udziela gwarancji na produkowane przez siebie wyroby.
 2. Szczegółowe warunki gwarancji, rodzaje produktów objętych gwarancją oraz zasady postępowania reklamacyjnego z tytułu gwarancji zostały określone w Warunkach gwarancji dla poszczególnych produktów i są dostępne na stronie internetowej www.ibf.pl

 

 1. OPAKOWANIA
 1. Wyroby są pakowane na paletach lub w skrzynkach transportowych
 2. Palety transportowe oznakowane logo IBF oraz skrzynki – stanowią opakowania zwrotne. 3. Od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dokonujących zakupu na paletach zwrotnych, pobierana jest kaucja, która zostanie zwrócona Kupującemu, jeśli zwróci on nieuszkodzone palety do magazynu Sprzedawcy w ciągu 90 dni od ich wydania. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu palet, ich wartość nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku zakupów dokonywanych przez pozostałych Kupujących palety zwrotne stanowią produkt handlowy, który każdorazowo podlega fakturowaniu.
 4. Sprzedawca ma prawo do odkupienia od Kupującego w pierwotnej cenie zakupu nieuszkodzonych palet w terminie do 180 dni od daty ich wydania. Palety transportowe muszą być w takim przypadku zwrócone do magazynu Sprzedawcy. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia palet.
 5. Do każdej palety z Wyrobami dołączona jest etykieta identyfikacyjna wyrobu.
 6. Jeśli Sprzedawca określa zastosowanie spoin/dystansów, w montażu Produktów podawane ilości Produktów uwzględniają te spoiny/dystanse.

 

 1. ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia przekraczającej 30 dni (za wyjątkiem sytuacji, gdy strony ustalą inaczej) i wynikłej z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę, jeżeli Kupujący co najmniej raz wezwał na piśmie Producenta do realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie lub opóźnienia w odbiorze Produktów i Wyrobów dłuższej niż 7 dni.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. We wszystkich spornych kwestiach prawem właściwym jest prawo polskie.
 2. Wszelkie zmiany OWS wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 3. W razie gdyby jakiekolwiek postanowienia OWS okazały się nieważne lub niewykonalne nie uchybia to ważności i skuteczności pozostałych postanowień OWS.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki podania w zamówieniu niewłaściwych, bądź niepełnych danych uniemożliwiających poprawną realizację zamówienia.
 5. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy Strony poddadzą do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.
 6. W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Niniejsze OWS nie mają na celu ograniczenia w jakikolwiek praw konsumenta przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. INFORMACJE ZAWARTE W KATALOGU NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. IBF POLSKA, OWS 2020.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl